Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Touto poistnou zmluvou uzatvára poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie . Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.64 €
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
345.24 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 21, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ivana Bodnárová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 20, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ivana Bodnárová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 66, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Chabová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 65, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Chabová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 57, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Chabová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 55, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Chabová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 54, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Chabová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 230, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ivan Poliak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 229, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ivan Poliak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 223, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ivana Bodnárová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 155, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Miloš Ichnatólia
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 154, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Miloš Ichnatólia
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 153, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Miloš Ichnatólia
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 53, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Miloš Ichnatólia
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Žiadateľovi finančnú dotáciu na rok 2020 z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe VZN BBSK č. 25/2014 v znení neskorších dodatkov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1500.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 127, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Etela Podhorányiová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 48, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Etela Podhorányiová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 47, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Etela Podhorányiová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 228, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ružena Mottlová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 236, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ing. Ján Bobonšic
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 213, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ing. Ján Bobonšic
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 212, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ing. Ján Bobonšic
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 162, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ing. Ján Bobonšic
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti - pozemok parcely registra "C", parc. č. 39/2, záhrada o výmere 891 m2. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Miloš Ichnatólia
160.38 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 126, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ružena Dusová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 125, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ružena Dusová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenie - Anténa a Modem pre internet. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
216.00 €
Aktivácia SIM karty - Biely O2 internet. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
19.00 €
Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby, ktorá spočíva v odchytení zabehnutých, opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách a ich následnom umiestnení do karanténnej stanice. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Bc. Kvetoslava Slaná - odchyt túlavých zvierat
150.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 120, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ing. Marian Laciak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 23, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ing. Marian Laciak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 22, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ing. Marian Laciak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 114, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: MUDr. Vladislav Laciak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 113, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: MUDr. Vladislav Laciak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Záväzok Webex poskytovať Klientovi služby v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Verejná telefónna služba - Balík Biznis linka M akcia doba viazanosti 24 mesiacov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
19.99 €
Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy - tovar špecifikovaný v písomnej objednávke. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
0.00 €
Prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve prenajímateľa nachádzajúcej sa v k. ú. Nandraž a to za dohodnuté nájomné a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Odb.: Marek Mišanko
Dod.: Obec Nandraž
699.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 26, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Zuzana Medveová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 78, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Zuzana Medveová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 77, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Šmidtová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 76, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Šmidtová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 75, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Šmidtová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 60, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Šmidtová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 59, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Šmidtová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Touto poistnou zmluvou uzatvára úrazové poistenie uchádzač o zamestnanie ako osoba zúčastňujúca sa projektu alebo programu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti úradu a zamestnávateľa (ďalej len "účastníci dohody") pri zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti a úprava záväzkov účastníkov dohody pri poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Pomôž svojej obcí" (ďalej len "projekt"), financovaného zo štátneho rozpočtu SR (ďalej len "ŠR". Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2071.44 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 118, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Valéria Krjaková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 117, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Valéria Krjaková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 116, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Valéria Krjaková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 36, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mária Medveová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 35, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mária Medveová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Kúpa nehnuteľnosti - pozemok parcely registra "C", parc. č. 39/2, záhrada o výmere 891 m2. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Miloš Ichnatólia
160.38 €
Na základe dohody zmluvných strán spoločnosť Brantner Gemer s. r. o. upravuje cenu za poskytnuté služby od 1.1.2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Na základe dohody zmluvných strán spoločnosť Brantner Gemer s. r. o.upravuje cenu za poskytnuté služby od 1.1.2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom dohody je aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 183, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Janka Kovalčíková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 170, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Janka Kovalčíková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 169, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Janka Kovalčíková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 224, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ľubica Beregiová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 209, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Pavel Laciak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 208, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Pavel Laciak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 86, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Miloš Poliak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 82, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Dušan Brzáč
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 225, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Dušan Brzáč
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 137, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Dušan Brzáč
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 18, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Dušan Brzáč
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 17, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Dušan Brzáč
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 123, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Jana Hanisková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 122, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Jana Hanisková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 8, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: MUDr. Jaroslav Bolfík
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 7, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: MUDr. Jaroslav Bolfík
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Aktivácia SIM karty - ALARM. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
10.00 €
Aktivácia SIM karty - mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
0.00 €
Vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti pre obec Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mesto Revúca
30.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1915.56 €
Touto poistnou zmluvou uzatvára poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie . Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
39.84 €
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi konzultačné a poradenské služby pri zabezpečovaní kompetencií a povinností obce vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu Vodovod Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Environmentálny fond
30000.00 €
Touto poistnou zmluvou uzatvára poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie . Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
13.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1277.04 €
Vykonannie diela - stavby Vodovod Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MIVA Košice s. r. o.
31578.95 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 na projekt: Oprava oplotenia cintorína. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
2000.00 €
Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny a spôsobe fakturácie za zber a prepravu nádob BRO. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ odkupuje 85 kusov 120 l nádob na komunálny odpad. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
24.00 €
Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti pozemky parcely registra "E" - záhrady. Odb.: Miroslav Roháč
Dod.: Obec Nandraž
510.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Záväzok PDS pripojiť žiadateľa tejto zmluvy do distribučnej sústavyv rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto Nandraž 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
189.00 €
Úprava cien za poskytnuté služby od 01.01.2019 z dôvodu preukázateľného zvyšovania cien minimálnej mzdy od 01.01.2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Transformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného typu VÚB Biznis účtu Štandard. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Všeobecná úverová banka, a. s.
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
300.12 €
Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech UoZ nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce,sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckychslužieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.64 €
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu Nandraž - zberný dvor. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Environmentálny fond
150000.00 €
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo: "Nandraž - Zberný dvor". Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MMVH s. r. o.
177226.02 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži vedenom v k. ú. na parcele č. 38. Odb.: Peter Kótai
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Verejná telefónna služba - Balík Biznis linka M akcia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
19.99 €
Mobilný internet akciová ponuka. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
24.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 na projekt: Prezentácia kultúrnych hodnôt. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1800.00 €
Sprostredkovateľ za účelom poskytovania služieb podpory a prevádzky informačného Systému je v nevyhnutnom rozsahu oprávnený na prístup k osobným údajom, ktoré sa nachádzajú v tomto informačnom Systéme. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej závierky obce zostavenej obcou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
648.00 €
Účastnícky program Šikovná voľba za 1 euro, pridelená SIM karta ALARM. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Transformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte a vedenie bežného účtu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Všeobecná úverová banka, a. s.
0.00 €
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy - tovar špecifikovaný v písomných objednávkach. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
0.00 €
Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech UoZ nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce,sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckychslužieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
39.84 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1800.72 €
Poistenie Budovy súpisné číslo 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
146.38 €
Predmetom plnenia zmluvy je zber, preprava a zhodnotenie nasledovných odpadov zhotoviteľom: Kat. č. 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži vedenom v k. ú. na parcele č. 38. Odb.: Adriana Donová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Úprava cien za poskytnuté služby od 01.01.2018 z dôvodu preukázateľného zvyšovania cien minimálnej mzdy od 01.01.2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Prestavba Budovy súpisné číslo 25 - kancelárske priestory. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV group s. r. o.
19819.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1437.30 €
Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech UoZ nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce,sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckychslužieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
33.20 €
Zmena programu služby - Biznis linka M. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
19.99 €
Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
9.75 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní finančného príspevku na úhradu časti nákladov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
862.38 €
Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude v dohodnutej výške, v dohodnutej lehote splatnosti a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve platiť Poisťovni príspevky na investičné životné poistenie za svojich zamestnancov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: AXA životní pojišťovňa a. s.
25.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Prevod vlastníckeho práva k 50 ks výtlačkov knihy Gemer z neba z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou.u Odb.: Obec Nandraž
Dod.: CBS spol. s.r.o.
651.75 €
Predmetná "Dohoda" sa mení z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVaR a Ministerstvom PSVaR v rámci implementácie NP PZ VAOTP - 2 zverejnenej dňa 29.12.2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmena programu služby - Biznis linka L. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.00 €
Predmetom dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
13.28 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
557.40 €
Správca pohrebiska prepožíčiava nájomcovi hrobové miesto č. 248, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži vedenom v katastrálnom území na parcele č. 38. Odb.: Karol Mikuš
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Zabezpečenie mobilného výkupu vytriedených zložiek komunálneho odpadu , papiera a lepenky a jedlých olejov a tukov za účelom ich zhodnotenia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Pripojenie Odbernej jednotky s prideleným SN 0583916386 a aktivácia služby DSL5. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.99 €
Predmetná dohoda sa mení z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Správca pohrebiska prepožíčiava nájomcovi hrobové miesto č. 247, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži vedenom v katastrálnom území na parcele č. 38. Odb.: Peter Požga
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť preobjednávateľa dielo, ktorým je Výstavba strechy. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV s. r. o.
14430.20 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom tohto dodatku je redizajn web stránky www.nandraz.sk Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex media, s.r.o.
420.00 €
Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
26.00 €
Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
39.84 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2926.44 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2554.78 €
Predmetom zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán pri elektronickom zasielaní Dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky, softvérového vybavenia Požívateľa, prípadne mobilnej alebo inej aplikácie. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
0.00 €
predmetom zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému tredeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ENVI - PAK, a. s.
0.00 €
Úprava vysporiadania práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Predmetná dohoda sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF mení a dopĺňa. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinnosti pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1905.60 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
26.56 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služiebpre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech UoZ, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
6.64 €
Touto zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech UoZ, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
52.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní finančného príspevku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
7758.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 119. Odb.: Mikuláš Ľudovít
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 160. Odb.: Mária Bibáková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 159. Odb.: Mária Bibáková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 98. Odb.: Súkeník Ján
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové mieto č. 97. Odb.: Súkeník Ján
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 246 Odb.: Helena Brindzáková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej závierky obce zostavenej obcou v súlade s právnymi predpismi SR. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
480.00 €
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie nahlásených poistníkom na príslušný ÚPSV a R ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
26.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie nahlásených poistníkom na príslušný ÚPSV a R ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.64 €
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzačao zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
170.40 €
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
3403.20 €
Aktivácia účastníckeho programu Mobilný internet Štart a predaj zariadenia Huawei E3372 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu poľnohospodárske pozemky k. ú. Nandraž LV č. 357. Odb.: Ladislav Piliar
Dod.: Obec Nandraž
365.00 €
Úprava ceny za poskytnuté služby, zabezpečenie plynulej priechodnosti a prejazdnosti zberovej techniky pri zbere nádob komunálneho odpadu aj pri vývoze veľkokapacitného kontajnera. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 245 Odb.: Helena Brindzáková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Dohoda pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi odborné konzultácie ako i služby spočívajúce vo vedení dokumentácie a odborného dohľadu v oblasti "Pracovnej zdravotnej služby". Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
72.00 €
Aktivácia účastníckeho programu Sova 5 eur a predaj zariadenia Samsung Galaxy. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
54.00 €
Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať vykonávať činnosť a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetná "Dohoda" sa z dôvodu zmeny financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetná "Dohoda" sa z dôvodu zmeny financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 100 Odb.: Sojková Michaela
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Dohoda pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1434.60 €
Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
16.25 €
Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.64 €
Dohoda pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
163.20 €
Miestnosti o výmere 140 m2 v budove predajňa a pohostinstvo, súpisné číslo 25 na účely prevádzkovania predajne s rozličným tovarom. Odb.: Rozličný tovar Ing. Marian Laciak
Dod.: Obec Nandraž
240.00 €
Dohoda sa mení a dopĺňa v článku IV, Práva a povinnosti organizátora, sa mení bod č. 2 a bod č. 3. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
V článke IV, Práva a povinnosti organizátora sa mení bod č. 2 a bod č. 3 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úkony spojené s činnosťou, organizovanie zábavno-vzdelávacích akcií približujúcich súžitie človeka a koňa v minulosti. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Občianske združenie Sedliacky dvor
72.00 €
Kúpa nehnuteľnosti - predajňa, pohostinstvo súp. č. 25 v k. ú. Nandraž Odb.: Obec Nandraž
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA
13255.00 €
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že uzavrie kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľnosti - predajňa. pohostinstvo, súp. č. 25 v k. ú. Nandraž Odb.: Obec Nandraž
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA
0.00 €
Dohoda pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Bod 2.2.4. sa ruší a nahrádza novým textom Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
22.75 €
Dohoda pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnosti. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1614.30 €
Dohoda pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poistenie budov,hnuteľných vecí, rizík a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
317.20 €
Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľnosti pre katastrálne územie Nandraž Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 96 Odb.: Helena Anderková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 94 Odb.: Ján Anderko
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 93 Odb.: Ján Anderko
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 244 Odb.: Očenášová Matilda
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Úprava cien za poskytnuté služby na separovaný zber a prenájom nádob Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
145.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 89 Odb.: Kótaiová Mária
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 205 Odb.: Ľubomír Kováč
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 204 Odb.: Ľubomír Kováč
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Obec uzaviera úrazové poistenie ako poistník v prospech UoZ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
9.75 €
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
477.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 243 Odb.: Jana Anderková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Nandraž Odb.: Milan Šmidt
Dod.: Obec Nandraž
365.00 €
Obec uzaviera úrazové poistenie ako poistník v prospech UoZ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
26.00 €
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1036.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 241 Odb.: Ján Čonka
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 105 Odb.: Jozef Anderko
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 19 Odb.: Vladimír Bibák
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 6 Odb.: Blanka Rybáriková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 5 Odb.: Blanka Rybáriková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 168 Odb.: Kristína Majorošová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 50 Odb.: Bohumil Nemetz
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 49 Odb.: Bohumil Nemetz
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 99 Odb.: Barnabáš Kótai
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 25 Odb.: Lýdia Klimová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 24 Odb.: Lýdia Klimová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Zmeny v článku II."predmet dohody" a v článku IV. " práva a povinnosti zamestnávateľa" Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 129 Odb.: Ing. Ladislav Serbák
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 128 Odb.: Ing. Ladislav Serbák
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 28 Odb.: Ing. Ladislav Serbák
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 27 Odb.: Ing. Ladislav Serbák
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 240 Odb.: Darina Kótaiová
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 69 Odb.: Viola Huňáková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 114 Odb.: MUDr. Vladislav Laciak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 113 Odb.: MUDr. Vladislav Laciak
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 45 Odb.: Marta Mišanková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 44 Odb.: Marta Mišanková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 70 Odb.: Viola Huňáková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrob. miesto č. 233 Odb.: Ing. Jana Prasličková
Dod.: Obec Nandraž
13.00 €
Úprava podmienok poskytovania príspevkov žiadateľovi Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Recyklačný fond
0.00 €
Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár