SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie k vypaľovaniu trávy a suchých porastov

 23.02.2023

V á ž e n í    o b č a n i a

  

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Revúcej v snahe zabrániť nezákonnej činnosti - požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov žiada  všetkých občanov o dodržanie povinnosti vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o požiarnej prevencii“).

     Na území okresu Revúca bolo v roku 2022 zaznamenaných 106 požiarov v prírodnom prostredí, pri ktorých vznikla priama škoda vo výške 105 655 eur, v blokovom konaní bolo fyzickým osobám uložených 5 pokút v celkovej výške 80 eur.   Pri uvedených požiaroch nebola žiadna osoba zranená ani usmrtená. Podľa štatistických údajov toto obdobie je obdobím s najvyššou požiarovosťou. Vysoký nárast požiarovosti v uvedenom období spôsobujú každoročne sa opakujúce požiare v prírodnom prostredí, ktoré sú dôsledkom nezodpovedného prístupu pri vypaľovaní suchých porastov, zakladaní ohňov v prírode, na poľnohospodárskych plochách a skládkach odpadov. V súčasnosti sú v platnosti všeobecné záväzné právne predpisy, ktoré vypaľovanie trávy, porastov bylín a kríkov ako aj spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácnosti zakazujú (napr.:  zákon o odpadoch, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o ovzduší, predpisy vydané územným samosprávnym celkom, ...).  Spôsob, ktorým sa chceme zbaviť nechceného  odpadu škodí nielen okolitému prostrediu, ale poškodzuje aj naše zdravie, narúša ekosystém a v mnohých prípadoch končí zásahom hasičov. Touto cestou žiadame všetkých občanov, aby dodržiavali nasledovné zákazy a upozornenia:

1. Je zakázané akékoľvek vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Ak je nevyhnutné porasty vyčistiť, je možné suché porasty pohrabať na upravenú hromadu v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a iných horľavých materiálov a spáliť za bezveterného počasia v prítomnosti dospelých osôb vybavených vhodným náradím, hasiacimi prostriedkami a spojovacími prostriedkami na privolanie hasičskej jednotky. Po skončení spaľovania je potrebné vykonať uhasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie.

2. Je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach,  kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

3. Je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru.

4. Upozorňujeme vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľnosti na povinnosť umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác.

5. Upozorňujeme občanov, že každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, poskytnúť osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

6. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je potrebné zvýšiť dohľad nad maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať za následok vznik požiaru.

7.  Každý občan je povinný  bez zbytočného odkladu oznámiť okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jeho vlastníctve alebo užívaní.

8. Upozorňujeme všetkých  občanov, ktorí majú vo vlastníctve, správe alebo užívaní lesné porasty, že v § 14 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane pred požiarmi je určená povinnosť zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi podľa § 6b citovaného zákona o ochrane pred požiarmi. Podrobnosti o opatreniach v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi  ukladá § 10 vyhlášky o požiarnej prevencii.     

    

      Zároveň upozorňujeme občanov, že príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej vykonávajú kontrolnú a monitorovaciu činnosť v územnom obvode okresu Revúca. Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľovala porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladala oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu  môže podľa § 61 ods.4  písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi uložiť pokarhanie alebo pokutu do výšky 331 eur, prípadne sa bude zodpovedať v občianskoprávnom alebo  trestnoprávnom konaní. Zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov alebo zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru je vymedzený § 8 písm. a) a písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi aj pre právnickú osobu  a fyzickú osobu -  podnikateľa,   pri porušení danej povinnosti okresné riaditeľstvo môže právnickej osobe  a fyzickej osobe -  podnikateľovi uložiť pokutu podľa § 59 ods. 2 písm. j) zákona o ochrane pred požiarmi do výšky 16 596 eur. 

   

                                             

                                                                                         Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

                                                                        v Revúcej


Zoznam aktualít: