SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie k zberu obilnín, s ich pozberovou úpravou a so skladovaním objemových krmovín.

 12.07.2023

Vážení občania  

     V letnom období vykonávajú poľnohospodári zber úrody, pozberové práce a následne uskladňovanie krmovín, tieto činnosti patria medzi činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v prevažnej miere sa vykonávajú v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, kedy je potrebné dôsledne  dodržiavať opatrenia ochrany pred požiarmi.

   V roku 2022 vzniklo v Banskobystrickom kraji pri zbere krmovín a počas žatvy celkovo 26 požiarov s priamou škodou presahujúcou stovky tisíc €. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bol cudzí predmet v stroji, opotrebenie a starnutie materiálu, nedbanlivosť a neopatrnosť dospelých. Najviac výjazdov vykonali  príslušníci HaZZ k  požiarom slamy na riadkoch.

   Pri činnostiach spojených so zberom obilnín, s ich pozberovou úpravou a so skladovaním objemových krmovín je potrebné vykonávať tieto opatrenia:

 - zabezpečiť prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,

 - odsúvať pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou okrem plodín s podsevom vytvoriť ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje; pás skypriť a zbaviť ľahko zápalných látok,

 - zabezpečiť pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,

 - vybaviť techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l, - zabezpečiť dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,

 - zabezpečiť dodržiavanie zákazu fajčenia,

- udržiavať výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín a objemových krmovín v určenom technickom stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.   

   Za porušenie uvedených opatrení  hrozí fyzickej osobe pokarhanie alebo pokuta do 331 eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 eur.

Ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov a preto by mali byť v tomto období mimoriadne ostražití a opatrní.

     Len dôsledné dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená opatrnosť môžu znížiť riziko vzniku požiarov súvisiacich so zberom, spracovaním a uskladnením obilnín a krmovín. Ak nie je vo vašich silách požiar uhasiť, okamžite privolajte pomoc prostredníctvom liniek tiesňového volania 150 alebo 112.

                                              

                      Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej

 


Zoznam aktualít: