SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie verejnosti - ’’Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj’’.

 10.05.2024

Obec Nandraž, Nandraž 25, 049 61 Rákoš

Obec Nandraž podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“),

 

oznamuje verejnosti,

že Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 55 písm. a) zákona týmto predkladá na zaujatie stanoviska oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“ ( ďalej len „oznámenie“)

 

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť na:

Obecnom úrade v Nandraži, Nandraž 25, 049 61 Rákoš

www.nandraz.sk v module úradná tabuľa

 

po dobu 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa §6 ods. 5 zákona.

 

Oznámenie vyvesené:                                                                         Oznámenie zvesené:

 

dňa: 10.05.2024                                                                                 dňa: ...............................


Zoznam aktualít: